2017-09-29

Oförändrade 3:12-regler

Vi som var på FARs branschdagar 21-22 september fick möjligheten att träffa och lyssna på vår finansminister Magdalena Andersson. Förutom en väldigt ljus beskrivning av den ekonomiska utvecklingen i vårt land, fick vi även väldigt klara besked vad gäller beskattning vid utdelning och kapitalvinst för kvalificerade aktier, de så kallade 3:12 reglerna.

Regeringen drog i somras tillbaka sitt utkast till lagrådsremiss (Fi2016/03965/S1).
Det innebär att nuvarande regler gäller för innevarande år 2017. Det finns inga planer på att bryta ut vissa delar av remissen och försöka förankra detta bland riksdagens ledamöter. Innan valet 2018 kommer inget omtag att ske i denna fråga.
Vi kan med andra ord i vår planering, vad gäller löneuttag och aktieutdelningar, utgå ifrån att nuvarande regler kommer att gälla både under 2017 och 2018.

2017-09-22

ID-krav vid handel med värdepapper – LEI

Från och med den 3 januari 2018 kommer EU, genom förordningen MiFID II/MiFIR, att utöka kraven på den transaktionsrapportering som värdepappersföretag och kreditinstitut måste utföra till reglerande myndigheter inom EU. Då behöver alla företag som handlar med värdepapper en LEI-kod. Kravet gäller också juridiska personer för vilkas räkning ett värdepappersföretag har utfört en transaktion och för emittenter av finansiella instrument. Läs mer

2017-09-01

Anmäl verklig huvudman till Bolagsverket innan 180131

Från och med den 1 september 2017 gäller en ny lag om ägarregister. Den innebär att flera hundratusen företag och föreningar måste registrera "verklig huvudman" hos Bolagsverket. Görs inte detta kan bl a bolaget eller VD få böter. Anmälningsplikten är en följd av EU:s penningtvättsdirektiv.

Läs mer

2017-06-30

Uppdatering – med anledning av nyhetsbrev avseende styrelsearvode

Skatteverket publicerade igår en kommentar till HFDs dom den 20 juni och uttalar här att nya avtal efter detta datum normalt inte går att fakturera!  För tid som varit, och där kriterierna är uppfyllda att det finns minst tre uppdrag och inget eget aktieinnehav ska det inte behöva bli några retroaktiva konsekvenser, varken för den som ställt ut eller betalat fakturan. Dessutom uttalas att det ska vara möjligt att fakturera för avtal som var tecknade innan HFDs dom och som rör resterande del av betalarens räkenskapsår. Viss tveksamhet kvarstår exempelvis om styrelsearvode för 2017 slutfaktureras först 2018 men rimligtvis bör arvode överenskommit före den 20 juni för räkenskapsåret 2017 i sin helhet vara möjligt att fakturera.

”När det gäller redan ingångna avtal där ledamoten har uppfyllt kriterierna enligt ställningstagandet och fakturerar via företag eller enskild näringsverksamhet bör dessa avtal normalt kunna fortlöpa viss tid utan beskattningskonsekvenser för inkomstbeskattningen. Detta bör dock som begränsning enbart gälla de avtal som ingåtts före HFD:s dom och de arvoden som avser innevarande räkenskapsår (vid tidpunkten för HFD:s dom) hos det bolag som betalar ut ersättningen för styrelsearbetet.

Motsvarande bedömning och hantering bör tillämpas även i fråga om socialavgifter så att en sådan övergångsperiod i dessa delar hanteras enhetligt utan särskilda skattekonsekvenser. Inte heller bör HFD:s dom medföra beskattningskonsekvenser i dessa delar för tidigare år om tillämpning har skett i enlighet med ställningstagandet.”

2017-06-30

Begränsade öppettider i sommar

Under perioden 16 juni till 15 september håller receptionen och växeln öppet 8.00-15.30.

Undantaget veckorna 29-31 (17/7-4/8) då vi stänger 12.00!

2017-06-29

Fakturering av styrelsearvoden

Sitter du som vald styrelseledamot och fakturerar ditt arvode, eller tar ditt bolag emot en faktura för sådant arbete bör ni känna till att vi har fått ny praxis som innebär att fakturerade styrelsearvoden medför en uppenbar skatterisk!

Tisdagen den 20 juni fastställde Högsta Förvaltningsdomstolen Skatterättsnämndens avgörande från den 21 december 2016 (dnr 9-16/D). Redan Skatterättsnämnden bedömde att det inte är möjligt att fakturera styrelsearvode i de fall uppdragen är hänförliga till eget eller av närstående ägda bolag. HFD går nu ett steg längre och säger att den praxis som etablerats av Skatteverket sedan 2009 och som innebär att man i normalfallet accepterat fakturering om det förekommit minst 3 uppdrag är felaktig. Som utgångspunkt är och förblir styrelseuppdraget så personligt knutet till bolaget att det rör sig om inkomst som ska beskattas som tjänsteinkomst. 

Läs mer här

2017-06-25

Nya skatteregler för företagen?

I tisdags, 20/6, gick promemorian om "Nya skatteregler för företagssektorn" ut på remiss. Förslagen innebär två varianter på ränteavdragsbegränsningar och påstås medföra ökad neutralitet mellan lånefinansierad och egenfinansierad verksamhet, och mindre utrymme för aggressiv skatteplanering. Förslaget innebär också en möjlig sänkning av bolagsskatten till 20 %. Nybyggnation får vissa lättnader i form av ytterligare värdeminskningsavdrag, finansiell leasing blir reglerat i skattelagstiftningen och lite annat smått och gott. Enligt förslag ska förändringarna träda ikraft 1 juli 2018, men än är det lite kvar att komma överens om. 

2017-06-22

Se upp med fakturering av styrelsearvoden!

Möjligheten att fakturera som styrelseproffs kan vara överspelad. Tisdagens dom från Högsta Förvaltningsdomstolen fastställer tidigare förhandsbesked och meddelar att styrelseuppdrag normalt sett alltid är av privat karaktär och därmed ska beskattas som tjänsteinkomst! 

http://www.hogstaforvaltningsdomstolen.se/Domstolar/regeringsratten/Avg%C3%B6randen/2017/Juni/278-17.pdf

2017-04-18

Kattrumpan går i graven en gång för alla!

I dagens vårändringsbudget för 2017 (prop 2016/17:99) föreslås att reglerna för gåva av fastighet ändras och därmed omöjliggör de s.k. kattrumporna. Stopplagstiftning mot förfarandet kom redan i oktober och förslaget enligt propositionen är ett ikraftträdande från 1 augusti 2017 men med tillämpning från 27 oktober 2016.

Vill du veta mer - kontakta oss.

2017-04-18

Vårpropositionen

Dagens presentation av vårbudgeten (proposition 2016/17:100) bjöd inte på några större överraskningar. På skattesidan var det i princip den sista stöten för kattrumpan som kom med i dagens proposition, resterande skatteförslag, vilka dessutom varit kända sedan tidigare, ligger remitterade och förväntas istället komma med i höstbudgeten. Däribland finns förslag om sänkt skatt för pensionärer samt vissa aktivitetsersättningar etc, höjd SINK-skatt (från 20 till 25 % ), begränsad uppräkning av skiktgränserna innebärande fler som får statlig inkomstskatt, ändrade regler för förmånsbilar, förändringar på punktskatteområdet, skattelättnader för personaloptioner, sänkt moms på förevisning av naturområden, förmånligare skatteregler vid första anställningen även i aktiebolag (har införts för enskilda firmor sedan tidigare) samt förslag till ändrade regler för fåmansföretag. Vissa av omnämnda förslag är mer uppseendeväckande än andra och vad gäller exempelvis personaloptioner och fåabreglerna blir det intressant att följa i vilken omfattning förslagen kommer att genomföras.