2020-03-27

Regeringens åtgärdspaket 2

Under onsdagen presenterades ytterligare åtgärder i den ekonomiska kampen mot coronaviruset och igår eftermiddag beslutade riksdagen om möjlighet till särskilt anstånd.

Självklart är det något positivt att vi har en regering som visar vilja att stötta upp för företag och medborgare, men det är inte alltid lätt att komma fram till hur det görs på bästa sätt. Informationsflödet är omfattande i dessa dagar och det är viktigt att ha i åtanke att vara lite lagom kritisk. Vissa förslag är enklare än andra att ta till sig, men med nya regler kommer ofrånkomligen också nya frågor, inte minst när förslagen kommer på löpande band. Det finns därför idag en hel del frågetecken kring hur olika förslag ska fungera i praktiken. Vi ser alla fram emot att få tydligare besked och hoppas det kommer utkristallisera sig de närmaste dagarna. Ni är, som alltid, välkomna att kontakta oss med era frågor och funderingar så försöker vi hitta svaren!

Tidsbegränsad möjlighet till anstånd

Utökad anståndsmöjlighet beslutades igår av riksdagen och innebär kortfattat att företag kan få anstånd med betalning av sociala avgifter, källskatt på lön, och moms (månads eller kvartals) för tre redovisningsperioder i upp till ett år. Förslaget har fått en del kritik för att vara förenat med en alldeles för hög kostnad, i princip motsvarande 6,6 % bankränta, och det har antytts att detta skulle tas upp till diskussion för eventuell ändring. Då anståndet anses motsvara ett företagslån utan särskild kreditprövning eller säkerhet så togs dock beslutet enligt förslag. Detta innebär att dessa särskilda “coronaanstånd” belastas med en kostnadsränta (idag 1,25 %) plus en anståndsavgift som tas ut med 0,3 % per påbörjad månad. Ikraftträdandet av anståndsmöjligheten tidigareläggs och reglerna ska kunna tillämpas från och med den 30 mars, med möjlighet att söka återbetalning och anstånd för skatt som inbetalats redan från januari och framåt. Skatteverket har gått ut med ett ställningstagande att de inte kommer att använda sig av möjligheten till företrädaransvar för dessa tillfälliga anstånd. (Med förbehållet om någon uppsåtligen skulle utnyttja möjligheten på ett oegentligt sätt). Den normala företagaren bör alltså ur den aspekten kunna känna sig trygg med att söka ett anstånd utan att själv få en större risk framåt. Anstånden ändrar i sig inga skattebelopp utan endast tidpunkten för dessa. Enligt onsdagens förslag kommer anståndsmöjligheten utvidgas till att även gälla de som har årsmoms och mindre företag får eventuellt möjlighet att tillämpa årsmoms istället för kvartals/månadsmoms som de registrerats för.

Nedan följer en sammanfattning av de övriga förändringar som presenterades onsdagen den 25 mars.

Sänkta arbetsgivaravgifter

En generell tillfällig nedsättning av arbetsgivaravgifter införs så att enbart ålderspensionsavgiften (10,21 %) betalas. Nedsättningen föreslås gälla för upp till 30 anställda per företag och på den del av lönen för den anställde som inte överstiger 25 tkr/månad. Stödet ses som riktat till mindre företag men vi uppfattar inte att de 30 anställda ska ses som ett maximalt tillåtet antal anställda, dvs företag med fler än så i personalen bör kunna få stödet för 30 av dem. Nedsättningen kommer att gälla från och med 1 mars (dvs arbetsgivaravgifter som ska betalas nu i april) och fyra månader framåt (tom 30 juni 2020). Nedsättningen förutsätter att arbetsgivaren aktivt begär denna genom att bocka i en kryssruta i arbetsgivardeklarationen. Enligt förslag träder reglerna i kraft den 6 april och först då kommer det vara möjligt att begära nedsättningen. Om vi i vanliga fall uppmuntrar till att göra saker i god tid så kommer här alltså en liten uppmaning på andra hållet. Vänta med att lämna arbetsgivardeklarationen för mars till efter den 6 april, så ska ni inte behöva begära omprövning på efterhand. Även egenavgifterna kommer att sättas ner så att företagaren betalar ålderspensionsavgiften och 2/3 av övriga avgifter för 2020.

Möjlighet till lägre hyra

Regeringen ska gå in och bära 50 % av en eventuell hyresnedsättning som en hyresvärd ger en hyresgäst, med ett maximalt stöd på 25 % av den ursprungliga fasta hyran. Stöd ges under perioden 1 april till 30 juni och ska gälla för hyresgäster i särskilt utsatta branscher, som exempel nämns hotell, restauranger och sällanköpshandeln. Tydligare regelverk är under framtagning. Ersättningen söks i efterhand av hyresvärden och hanteras av Länsstyrelserna. Stödet bygger i grunden på att hyresvärden väljer att ge en nedsättning, det finns alltså ingen rätt att kräva en sådan, men som situationen är för vissa företag låter det som en klok idé att lyfta frågan.

Tillfälligt återbetald skatt till egenföretagare (för enskilda näringsidkare och fysiska delägare i handelsbolag)

Reglerna om periodiseringsfonder kommer enligt regeringens förslag att ändras tillfälligt så att 100 % av det skattemässiga resultatet för inkomstår 2019 kan sättas av till periodiseringsfond, dock max 1 Mkr. Detta belopp kan kvittas mot framtida förluster under de kommande sex åren (tvingande återföring efter sex år enligt vanliga regler). Med anledning av detta förslag får enskilda näringsidkare och fysiska delägare möjlighet att få tillbaka 2019 års preliminära skatteinbetalningar. Det är möjligt att ansöka om förtidsåterbetalning genom att lämna en ny preliminär inkomstdeklaration (för inkomstår 2019) fram till och med halvårsskiftet. Notera att de ändrade reglerna om periodiseringsfond inte gäller för aktiebolag.

Möjlighet att ha företaget vilande om företagaren blir arbetslös

Det finns i A-kassesammanhang regler om att ett företag endast får läggas vilande en gång under fem år, men om bolaget läggs vilande under 2020 så görs undantag från denna regel. Genom att kunna lägga företaget vilande kan företagaren få A-kassa, men har samtidigt möjlighet att starta upp företaget snabbare när möjlighet finns.

Statlig ”företagsakut”

Staten ska garantera 70 % av nya lån från bankerna till företag som på grund av coronaviruset har fått ekonomiska svårigheter men i övrigt är livskraftiga. Bankerna kommer betala en viss garantiavgift och har i sin tur rätt att ta ut ränta efter sedvanlig prövning, men uppmanas beakta den garanti som finns när räntesatsen bestäms. Det ska också vara möjligt för företagen att få uppskjuten räntebetalning under 1 års tid.

Korttidsarbete för delägare till aktiebolag och familjemedlemmar

Också till sist en liten uppdatering av ett redan tidigare presenterat förslag. I ett första skede var informationen att delägare inte kunde omfattas av de nya permitteringsreglerna, utifrån förarbetena till den ursprungliga lagen. Tillväxtverket har sedan ett par dagar tillbaka uppdaterat sin hemsida och anger nu att även ägare inkluderas i regelverket. Enligt uppgift från regeringshåll arbetas det med en ny ordning där även ägare med familj inkluderas.

Tills vi fått en del klarläggande kring tillämpligheten för permittering av ägare är dock vår uppmaning att vara lite försiktiga med detta. Det är i nuläget något oklart om en ägare skulle kunna bli tvungen att permittera sig själv i vissa fall (om denne utgör minst 30 % av totala personalen i en s.k. driftsenhet och där det inte finns ett kollektivavtal), och det finns också en del frågetecken kring vilka underlag som kommer godtas för att bedöma hur mycket en ägare egentligen arbetar. Som egenföretagare försvinner lätt tidsuppfattningen när man arbetar för sitt livsverk, och vår erfarenhet säger att de flesta jobbar fler timmar än vad som är “synligt”. Såklart vill alla i det här läget göra det bästa för sitt företag och sina anställda, men just därför råder vi er att försöka ha lite is i magen tills vi vet hur vi kan använda regelverket. Permittering med stöd ska kunna användas från den 16 mars, men först den 7 april är det möjligt att söka ett godkännande hos Tillväxtverket. Innan dess hoppas vi veta mer!

Något virus kan vi tyvärr inte råda bot på, men vi hoppas kunna hjälpa till med de ekonomiska effekter som uppkommer på grund av det. Men framförallt, var rädda om er och era nära.

Dela