2020-03-19

Regeringens åtgärdspaket

Att coronaviruset för med sig effekter både för individer och företag kommer inte som någon nyhet och merparten av er har säkert redan hört och läst har regeringen gått ut med förhållandevis kraftiga ekonomiska stödåtgärder. I förra veckan togs karensavdraget bort (för tiden 11/3-31/5). Den 19/3 förväntas riksdagen besluta om ett antal ytterligare åtgärder, och redan nu kan vi räkna med att dessa träder ikraft. Därutöver har Riksbanken gått in med 500 miljarder för att via bankerna stötta upp företags kreditförsörjning.

Staten tar över sjuklöneansvaret i två månader

Statskassan tar alla sjuklönekostnader april -maj. Även egenföretagare får en schabloniserad sjukpenning dag 1-14. Sen tidigare har det gåtts ut med att karensavdraget tas bort för tiden 11/3 -31/5. Regeringen har också sagt att kravet på sjukintyg från åttonde dagen ska tas bort tillfälligt, för att minska såväl belastning på vården som onödig smitta. Lagförslag för sistnämnda förväntas inom de närmaste dagarna (sannolikt i ändringsbudgeten den 19/3) Läs mer här

Möjlighet till korttidspermittering

Staten tar över stor del av företagets kostnad för att kunna behålla personal. Bygger på tidigare förslag men med ytterligare subventioner.
Reglerna tillämpas från och med den 16 mars (officiellt ikraftträdande 7 april och tänkt att gälla tom. 2020-12-31.) Förslaget gäller alla branscher, ges via skattekontot, och förutsätter att det finns ett stödbehov. I princip innebär det att stat, arbetsgivare och anställd delar på kostnaden för att den anställde går ner i tid.

Tabell över fördelningen finns exempelvis här och mer finns att läsa i lagrådsremissen.

”En förutsättning för stöd vid korttidsarbete är att löne- och arbetstidssänkningarna har stöd i avtal (15 och 16 §§ lagen om stöd vid korttidsarbete). Införandet av korttidsarbete förutsätter således att arbetstagare och arbetsgivare är överens om att åtgärden är lämplig för att möta en tillfällig och allvarlig ekonomisk svårighet. Korttidsarbete utgör vidare en förmån för såväl arbetsgivare som arbetstagare. Arbetstagaren får visserligen gå ner i lön men detta kompenseras av en proportionerligt större arbetstidsminskning. Arbetsgivaren mottar stöd direkt från staten. Mot denna bakgrund anser regeringen att det är motiverat att låta de nya bestämmelserna tillämpas med retroaktiv verkan från och med den 16 mars 2020.” (Lagrådsremissen, punkt 7.2)

Likviditetsförstärkning via skattekontot

Företag kan få anstånd med betalning av sociala avgifter, källskatt och moms. Anstånd kan lämnas med tre månaders skatteinbetalningar och som längst under 12 månader. Förslaget har gått till lagrådet för behandling. Reglerna träder ikraft 7 april men tillämpas från 1 januari, innebärande att det går att söka återbetalning av redan inbetalad skatt 2020. Anstånd kommer endast beviljas företag som inte missköter sin ekonomi eller på annat sätt är oseriösa eller har stora skatteskulder (vi lär få se mer av hur detta ska bedömas.) Samma lagrådsremiss som för korttidspermitteringen gäller.

Anstånd med skatt

Skatteverket anser också att coronavirusets påverkan på ekonomin kan vara skäl för att få anstånd med betalning även av ”vanlig skatt” såväl för individer som företag.  Det finns ett krav på att kunna visa att betalningssvårigheterna är tillfälliga, vilket kan vara svårt i rådande läge, men det kan ändå vara bra att känna till att antagligen kommer Skatteverket ha en generösare inställning till att bevilja anstånd. Mer om detta på den här och den här länken

Vad gäller för ägare till bolag?

Oavsett om man som ägare har anställda eller ej så gäller, inom ramen för de regler som föreslagits, att delägare och familj till denne undantas. ”Som familj räknas barn, föräldrar samt avlägsnare släktingar som bor i samma hushåll.”

Det framgår också att stödet endast kan ges till personer som varit avlönade 3 månader innan ansökan om stöd.

Tillväxtverket, som är de som kommer ta emot ansökningarna från och med den 7 april, säger sig ha en dialog med regeringen för eventuella åtgärder för egenföretagare, men i nuläget är alltså dessa inte inkluderade i reglerna för korttidspermittering. Håll gärna ett öga på informationen från Tillväxtverket, där uppdateras kontinuerlig med mer information.

Dela