2019-01-21

Förslag på upplysningsplikt för skatterådgivning

Den 15 januari presenterade Finansdepartementet SOU 2018:91 ”Rapporteringspliktiga arrangemang – ett nytt regelverk på skatteområdet”. Utredningen föreslår införandet av en upplysningsplikt där transaktioner som uppvisar vissa kännetecken på skatteundandragande blir obligatoriska att lämna upplysningar kring till Skatteverket. Förslaget har sin bakgrund i att EU kräver att medlemsländerna inför en sådan upplysningsplikt, så kallade MDR regler (Mandatory Disclosure Rules), för gränsöverskridande transaktioner. I det svenska förslaget föreslås motsvarande regler bli gällande även för nationella transaktioner, eller ”arrangemang” som då används som begrepp.

Rapporteringsskyldigheten kommer omfatta samtliga som kan anses som rådgivare i ett arrangemang. Som rådgivare anses den som utformar, marknadsför, tillhandahåller eller organiserar ett rapporteringspliktigt arrangemang, liksom den som vet eller skäligen kan förväntas veta att denna har åtagit sig att, direkt eller genom andra personer, bidra till att utforma, marknadsföra, tillhandahålla eller organisera ett rapporteringspliktigt arrangemang. Detta innebär att inte bara ”faktiska” skatterådgivare omfattas utan även ett stort antal andra aktörer kan anses som rådgivare, inte minst revisorer och redovisningskonsulter. Finns ingen rådgivare är det istället användaren, d.v.s. personen eller bolaget som gör transaktionen som blir upplysningsskyldig.

Lämnas upplysning inte inom 30 dagar från det tidigaste av tillfället då arrangemanget gjorts tillgängligt eller första steget har genomförts ska en sanktionsavgift tas ut. För rådgivare föreslås denna uppgå till minst 15 000 kr, och som mest 500 000 kr, per utebliven upplysning. För användare är motsvarande siffror 7 500 – 250 000 kr.

Förslaget har fått skarp kritik för att vara dåligt underbyggt, innebära ett antal osäkra definitioner, bli svårtillämpat och medföra betydande merarbete och merkostnader för inblandade parter. Därtill är det tveksamt om det kan anses få någon egentlig effekt för att komma tillrätta med det som reglerna egentligen är avsedda att träffa, nämligen den så kallade aggressiva skatteplaneringen, som helt klart innebär ett skatteundandragande.

Som förslaget är utformat är det en överhängande risk att reglerna medför ökad administration och kostnad för seriösa aktörer, där de transaktioner som görs är helt enligt gällande regler. Hur den slutgiltiga utformningen kommer att bli får vi avvakta och se, men det är helt klart att någon form av rapporteringsskyldighet kommer att införas.

Ytterligare information finns att läsa här.

Vill du veta mer så prata med skattejurist Christine Persson, 040-620 01 94 eller e-post christine.persson@bakertilly.se.

Dela