Baker Tilly MLT KB (org. nr 916550-5588) (”Baker Tilly MLT”, ”vi”, ”oss”) värnar om våra kunders och användares personliga integritet. Baker Tilly MLT kommer att behandla personuppgifter med anledning av ditt användande av tillgängliga tjänster på BT Online. När personuppgifter behandlas har vi som personuppgiftsansvarig en skyldighet att lämna viss information till dig som registrerad. Av denna anledning lämnas nedan information där vi förklarar vilka olika typer av personuppgifter vi behandlar och vad vi använder dessa uppgifter till. Ta därför gärna löpande del av denna policy då den kan komma att ändras från tid till annan.

BT Online kan innehålla länkar och hänvisningar till externa webbplatser som tillhandahålls av tredje part. Denna policy är endast tillämplig på personuppgifter som vi får del av genom BT Online. Vi ansvarar således inte för integritetsfrågor på webbplatser som tillhandahålls av annan part.

Samtycke eller annan laglig grund

Vid inloggning på BT Online samtycker du samtidigt till denna policy för behandling av personuppgifter för användare i BT Online. Vid inloggning till och användning av tjänster i BT Online sparar vi dina personuppgifter så länge du är ansluten till tjänsten och därefter 12 månader. Anledningen till att vi sparar dina uppgifter i 12 månader är att den typiska periodiciteten för våra tjänster är 12 månader.

I de flesta fall finns även Laglig grund i form av ett avtal eller Uppdragsbrev, mellan oss som leverantör och dig som kund. Detta reglerar hur personuppgifter sparas, bearbetas och lagras för att kunna utföra själva uppdraget.

Personuppgifter

Baker Tilly MLT kommer att behandla personuppgifter som erhålls från dig, din arbetsgivare, dina kollegor eller annan, till exempel Bolagsverket, eller allmänt tillgängliga källor. Personuppgifterna kommer att behandlas i enlighet med gällande rätt.

Baker Tilly MLT kommer i BT Online att behandla personuppgifter för att:

  • Hantera en ansökan om inloggningsuppgifter till BT Online eller tillgång till tjänster med anledning av sådan ansökan
  • Hantera en beställning av och ett abonnemang hos extern molntjänst för redovisning eller annat ändamål.
  • Hantera en fråga eller annan kontakt som har tagits med oss i övrigt.

Personuppgifter som behandlas

Vid inloggning på BT Online kan vi komma att registrera namn, telefonnummer, postadress, personnummer och e-postadress. I övrigt behandlas personuppgifter som du själv har valt att lämna, till exempel vid e-postkontakt med oss.

Vi har som regel att inte samla in och behandla känsliga personuppgifter till exempel information om hälsa eller etniskt ursprung. Du kan dock själv ha valt att lämna viss information till oss. Genom att göra detta utgår vi ifrån att du samtycker till att vi behandlar dessa uppgifter i enlighet med de ändamål som anges i denna policy. Vi förutsätter därför att du vill att vi behandlar dessa uppgifter.

Varför vi behandlar personuppgifter och hur länge de sparas

För att vi ska få behandla dina personuppgifter måste vi följa gällande rätt och därför alltid ha en laglig grund för behandling, till exempel ett samtycke från den registrerade. Andra grunder som vi kan stödja oss på är att behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal med dig, att behandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse eller att behandlingen är nödvändig med stöd av en intresseavvägning. Detta regleras i ett Uppdragsbrev som signeras av båda parter.

Vår utgångspunkt är att vi endast behandlar personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att uppfylla de ändamål för vilka de samlades in.

Dina rättigheter

Du har i vissa fall rätt att begära information om, rättelse eller radering av dina personuppgifter och rätt att begära begränsning eller invända mot behandlingen. Du har också rätt att inge klagomål till Datainspektionen om behandlingen. Det kan finnas begränsningar enligt lag och andra bestämmelser som påverkar dessa rättigheter.

Du kan när som helst korrigera och uppdatera dina personuppgifter i BT Online genom att kontakta din kundansvarige eller meddela ändringar till kund.malmo@bakertilly.se. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke avseende behandling av personuppgifter som användare i BT Online, som har sin lagliga grund i att du har lämnat samtycke, genom att kontakta din kundansvarige. Du har rätt att invända mot sådana behandlingar av personuppgifter som vi gör där vi anser oss ha ett berättigat intresse utifrån en intresseavvägning. Precisera vad du invänder emot. Om vi skulle avvisa invändningen måste vi bevisa att behandling av dina personuppgifter ändå måste ske och vilka intressen det är som väger tyngre. Återkallande av samtycke medför att tjänsten inte längre kan användas.

Du har rätt att få dina personuppgifter flyttade (portering) för att använda dem på annat håll när detta är tekniskt möjligt. För detta förutsätts även att behandlingen grundar sig på ett samtycke eller att behandlingen har varit nödvändig för att vi ska ha kunnat fullgöra ett avtal med dig.

Säkerhet

Det innebär alltid en risk att lämna ut personuppgifter via internet eller telefon. Inga system är helt skyddade för intrång. Baker Tilly MLT har emellertid vidtagit alla rimliga tekniska säkerhetsåtgärder som kan krävas för att skydda personuppgifterna mot otillbörlig åtkomst, förändring och förstörelse i BT Online. Endast behörig personal har tillgång till identifierbara personuppgifter som översänts via BT Online.

Överföring av personuppgifter

Baker Tilly MLT kommer inte att sälja, publicera eller lämna ut personuppgifter till tredje part utan ditt uttryckliga tillstånd och godkännande.

Personuppgifter kan komma att lämnas ut om det föreskrivs i lag eller förordning.

Kontakta oss

Har du några frågor om denna policy eller vill uppdatera, rätta, radera uppgifter eller på annat sätt vill utnyttja dina rättigheter kontakta din kundansvarige alternativt mejla oss på e-post kund.malmo@bakertilly.se.