Uthyrning av läkare är inte verksamhet som undantas från momsplikten. Skatterättsnämndens förhandsbesked fastställs av Högsta förvaltningsdomstolen och kan nu få stora konsekvenser.

Skatterättsnämnden lämnade tidigare i år ett förhandsbesked som påverkar bemanningsföretag som hyr ut vårdpersonal. Beslutet påverkar också landsting och kommuner som bedriver verksamhet i aktiebolagsform och hyr in läkare. Skatterättsnämnden konstaterade då att uthyrning av läkare inte omfattas av undantaget från momsplikt. Nämnden ansåg visserligen att en del av de uthyrda läkarnas arbetsuppgifter kunde räknas som sjukvård som skulle kunna omfattas av sjukvårdsundantaget, men att det inte spelade någon roll i sammanhanget, eftersom tjänsten som bolaget tillhandahöll var skattepliktig personaluthyrning.

I Sverige saknas praxis från Högsta förvaltningsdomstolen, HFD, när det gäller frågan om bestämmelserna om undantag från skatteplikt för sjukvård ska tolkas som så att även ett bemanningsföretags verksamhet kan undantas. Domstolen har därför tittat på fall som prövats av EU-domstolen och konstaterar att det av EU-domstolens praxis framgår att vid uthyrning av personal är det själva uthyrningstjänsten som ska prövas mot undantagsbestämmelserna i mervärdesskattedirektivet.

HFD skriver att det framgår att uthyrningen av vårdpersonal inte utgör sådan sjukhusvård, sjukvård eller sjukvårdsbehandling som enligt direktivet ska undantas från skatteplikt.

”Eftersom bolaget är ett bemanningsföretag som inte självt bedriver sjukvård kan uthyrningen inte heller undantas på den grunden att den ska ses som en transaktion nära knuten till vården.” skriver HFD och slår fast att det är själva personaluthyrningstjänsten som bolaget tillhandahåller som ska prövas mot undantagsbestämmelserna. HFD fastställer därmed Skatterättsnämndens besked.

Artikeln ursprungligen publicerad av Charlotta Marténg i tidningen Resultat 2018-06-08.

Läs mer: Högsta förvaltningsdomstolen 7270-17

Observera att Skatteverket har för avsikt att ta fram ytterligare tillämpningsinformation med anledning av domen och kommer under tiden inte på eget initiativ fatta beslut i enlighet med den ändrade synen.

Till dess att annan information publicerats kommer alltså uthyrning av personal inom vårdsektorn fortsätta hanteras som att undantag från mervärdesskatteplikt föreligger.

https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2018.10/338091.html#update_20180615092709